Podmienky použitia

PRED POUŽITÍM STRÁNKY A SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SPD SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽITIA. TIETO PODMIENKY USMERŇUJÚ VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY SPOLOČNOSTI SPD, VŠETKY OBSIAHNUTÉ MATERIÁLY A NAŠE SLUŽBY.

Naposledy upravené 19. decembra 2017

Všeobecné informácie

Túto webovú stránku (nezahŕňa prepojené stránky) (ďalej len „stránka“) vlastní a riadi spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (ďalej len „SPD“) založená vo Švajčiarsku. Prevádzkuje sa v mene spoločnosti SPD spoločnosťami tretích strán vrátane spoločnosti Aptum Hosting. Okrem toho, spoločnosť SPD môže podľa vlastného uváženia v niektorých krajinách sprístupňovať určité služby (napr. našu zákaznícku linku pomoci Careline) (ďalej len „služby“). Prístupnosť a obsah služieb sa v jednotlivých krajinách líši. Tieto podmienky použitia sa vzťahujú aj na kanál Clearblue na stránke www.youtube.com a každé prepojenie na stránku musí obsahovať aj tento kanál.

Prístupom na stránku alebo ku ktorejkoľvek službe akceptujete najnovšiu verziu podmienok použitia, ktorá sa priebežne uverejňuje v tejto časti stránky. Podmienky použitia sa od vašej poslednej návštevy mohli zmeniť, preto by ste ich mali pravidelne kontrolovať. Na služby sa môžu vzťahovať aj ďalšie podmienky.

Stránka a služby sú prístupné z mnohých krajín sveta. Keďže každá krajina má svoje zákony, ktoré sa môžu líšiť od tých švajčiarskych, prístupom na stránku a k službám potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky použitia, a tiež to, že na všetky záležitosti, ktoré vyplývajú alebo sa týkajú použitia a obsahu stránky a služieb sa uplatňujú výlučne švajčiarske zákony. Zároveň súhlasíte a v súvislosti s týmito záležitosťami sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii ženevského súdu vo Švajčiarsku. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nepoužívajte našu stránku a služby.

Dostupnosť produktov

Odkazy na produkty a služby na tejto stránke a tie, ktoré sa používajú pri poskytovaní služieb, nepredstavujú ponuku na predaj alebo dodanie produktu alebo služby. Táto stránka môže odkazovať na produkty, ktoré zatiaľ nie sú registrované alebo schválené v danej krajine. Opýtajte sa miestneho farmaceuta na produkty dostupné vo vašej krajine. Špecifické rady týkajúce sa dostupnosti a vhodnosti konkrétneho produktu alebo služby je potrebné preštudovať ešte pred zakúpením. Obrázky produktu sú len ilustračné.

Vymedzenie zodpovednosti

Stránka a všetky jej obsiahnuté informácie a materiály a takisto všetky informácie a materiály súvisiace so službami, sa poskytujú „tak, ako sú“, a to len na všeobecné informačné účely. Na tieto informácie a materiály by sa nemalo spoliehať pri žiadnom konkrétnom účele. Neposkytuje sa žiadne výslovné ani predpokladané tvrdenie, záruka alebo záväzok, že stránka a všetky jej obsiahnuté informácie a materiály na stránke, a takisto všetky informácie a materiály súvisiace so službami budú presné, aktuálne, úplné, primerané alebo vhodné. Pri hodnotení všetkých informácií a súvisiacich materiálov na stránke a službách používajte vlastný úsudok. Ak používate takéto informácie a súvisiace materiály, akceptujete riziko, že tieto informácie nemusia byť presné, aktuálne, úplné, primerané alebo vhodné pre vaše potreby a požiadavky.

PRED POUŽITÍM AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU SA VŽDY PORAĎTE S KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKOM A POZORNE SI PREČÍTAJTE INFORMÁCIE NA OBALE A LETÁK S POKYNMI.  ŽIADNE INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE ALEBO INFORMÁCIE A MATERIÁLY SÚVISIACE SO SLUŽBAMI, KTORÉ POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ SPD, JEJ POBOČKY A ICH EXTERNÍ DODÁVATELIA, SA NEMÔŽU POVAŽOVAŤ ZA NÁHRADU LEKÁRSKYCH RÁD ALEBO VYŠETRENIA KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA.  Spoločnosť SPD a jej pobočky neposkytujú zdravotnícke služby ani poradenstvo. 

Spoločnosť SPD, jej pobočky, riaditelia, funkcionári, zamestnanci ani zástupcovia nezodpovedajú za stratu, škodu alebo výdavok vyplývajúci z prístupu na stránku alebo jej použitia a použitia obsiahnutých informácií a materiálov alebo inej prepojenej stránky a služieb vrátane straty zisku, nepriamych, náhodných, následných alebo represívnych škôd (aj v prípade, že spoločnosť SPD, jej pobočky, riaditelia, funkcionári, zamestnanci alebo zástupcovia boli upovedomení o možnosti takýchto škôd).

Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo bez oznámenia zmeniť a upraviť prístup a/alebo pozastaviť prístup k tejto stránke a službám, kedykoľvek to spoločnosť SPD bude považovať za vhodné. Z času na čas môžu byť stránka a služby nedostupné z dôvodu porúch siete, softvéru, hardvéru alebo dodávateľov tretích strán, ďalej z dôvodu aktualizácie alebo rozvoja práce. Spoločnosť SPD nezodpovedá za nedostupnosť stránky a služieb po akýkoľvek dlhý čas vrátane všetkých škôd, ktoré by z nedostupnosti vyplynuli.

Náhrada škody

Súhlasíte, že odškodníte, obhájite a zbavíte spoločnosť SPD, jej funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov zodpovednosti voči všetkým stratám, výdavkom, škodám a nákladom vrátane primeraných nákladov na právneho zástupcu, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok použitia a použitia stránky (vrátane nedbanlivého alebo protiprávneho konania).

Právo spoločnosti SPD používať obsah, ktorý používatelia odošlú

Keď na kanály sociálnych sietí spravované spoločnosťou SPD, ktoré zahŕňajú facebookovú stránku Clearblue®, účet Clearblue® na Twitteri a účet Clearblue® na Instagrame (ďalej len „kanály sociálnych sietí“) nahráte alebo budete zdieľať osobné údaje (napríklad meno, miesto bydliska, e-mail, telefónne číslo a dátum narodenia), príbehy, obrázky, odborné znalosti, pripomienky, nápady, otázky a dizajny (ďalej len „obsah“), súhlasíte s bezplatným, neobmedzeným, celosvetovým použitím tohto obsahu spoločnosťou SPD, jej pobočkami a určenými tretími stranami, s ich zahrnutím na stránke alebo v akomkoľvek inom materiáli v akomkoľvek formáte (digitálny, tlač, sociálne siete atď.) na propagačné a iné účely.

Spoločnosť SPD a jej pobočky majú právo bez upozornenia používať, nepoužívať, vymazať, distribuovať, kopírovať, meniť, upravovať, prispôsobovať, tvoriť odvodené diela, zverejňovať a prekladať akýkoľvek obsah bez obmedzenia a tiež môže povoľovať iným robiť to isté. Okrem toho spoločnosť SPD má právo bezplatne používať akékoľvek nápady, koncepty, odborné znalosti alebo dizajny zahrnuté v takomto obsahu na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby, navrhovania a predaja produktov a iných položiek obsahujúcich takéto nápady, koncepty, odborné znalosti alebo dizajny.

V prípade, že zrušíte svoj súhlas na akékoľvek budúce použitie obsahu, táto zmena sa bude aplikovať len od prijatia zrušenia vášho súhlasu spoločnosťou SPD. Netýka sa to materiálov vytvorených a komunikovaných pred zrušením súhlasu.

Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo vyberať obsah, ktorý považuje za najvhodnejší na uverejnenie, a neposkytuje záruku, že vami poskytnutý obsah sa zverejní a bude viditeľný na kanáli sociálnych sietí.

Ak budete žiadať o službu (napr. linku Careline), môžu sa od vás vyžadovať vaše osobné údaje ako sú meno, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o zdravotnom stave, dátum narodenia atď. (ďalej len „informácie k službe“). Zdieľaním informácií k službe dávate súhlas spoločnosti SPD, jej pobočkám a ďalším spoločnostiam tretích strán na používanie týchto informácií k službe na účely vybavenia vašej žiadosti. Okrem toho pri žiadaní o službu môžete byť požiadaný o zdieľanie obsahu. Ak túto možnosť odmietnete, nebude to mať vplyv na poskytovanie danej služby. Ak súhlasíte so zdieľaním obsahu, budú sa naň uplatňovať vyššie uvedené podmienky.

Konanie používateľa

Používaním stránky a služieb potvrdzujete, že vždy budete uvádzať pravdivé a presné informácie. Akékoľvek nevyžiadané informácie ako otázky, komentáre alebo návrhy odoslané prostredníctvom tejto stránky alebo iných komunikačných prostriedkov sa nebudú považovať za dôverné. Spoločnosť SPD a jej pobočky nemajú voči vám žiadne povinnosti v súvislosti s týmito informáciami.

Súhlasíte s tým, že obsah, ktorý odošlete alebo uverejníte, nebude porušovať práva iných osôb a tiež nebude obsahovať hanlivé, urážlivé, pohoršujúce alebo nezákonné materiály. Všetok obsah uverejnený na kanáloch sociálnych sietí sa môže sledovať. Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo okamžite odstrániť akýkoľvek obsah, o ktorom sa opodstatnene domnieva, že obsahuje hanlivé, urážlivé, pohoršujúce alebo podvodné materiály a obsah, ktorý je nenávistný, nejakým spôsobom problematický alebo podľa platného práva nezákonný a porušuje práva osôb.

Práva duševného vlastníctva

Copyright ©2017 SPD. Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa všetkých textov, obrázkov, grafiky, zvukov, softvéru, celkového vzhľadu a iných materiálov na stránke a v akýchkoľvek materiáloch spoločnosti SPD vlastní spoločnosť SPD a jej pobočky (s výnimkou obsahu, ktorý je vlastníctvom tretích strán) alebo sú zahrnuté s povolením vlastníka.

Stránku si môžete prezerať a jej výňatky (s výnimkou obsahu, ktorý je vlastníctvom tretích strán) môžete tlačiť, stiahnuť na pevný disk a distribuovať ďalším ľuďom na osobné nekomerčné domáce použitie. Všetky podoby vyňatého obsahu môžu slúžiť len na informačné účely a musia obsahovať informácie o autorských právach s odkazom na podmienky použitia.

Výňatok akejkoľvek časti stránky sa nesmie predávať ani distribuovať na komerčné účely. Ďalej sa nemôže upraviť, zahrnúť do práce alebo publikácie či už v elektronickej alebo fyzickej podobe vrátane uverejnenia na inej stránke.

Nič z obsahu stránky sa nemôže vykladať ako implicitné udelenie, prekážka uplatnenia žalobného nároku alebo iné udelenie práv či licencií na použitie vlastníckeho práva, patentov, ochranných známok, log a ochranných značiek spoločnosti SPD. Spoločnosť SPD chráni svoje práva na duševné vlastníctvo v súlade s platnými zákonmi.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, ochranné značky a logá zobrazené na týchto stránkach sú buď vlastnené alebo používané na základe licencie spoločnosťou SPD a jej pobočkami. Všetky práva sú vyhradené. Okrem iného sem patrí názov spoločnosti „SPD“, logo a názvy produktov vrátane Clearblue®, Persona®, Accu-Clear®, Crystal Clear® a Fact Plus®. Neoprávnené použitie akejkoľvek ochrannej známky, ochrannej značky alebo loga je prísne zakázané.

Prepojené stránky

Na stránke nájdete automatické prepojenia na internetové stránky tretích strán, ktoré vždy súvisia s daným aspektom stránky. To neznamená, že spoločnosť SPD je s nimi prepojená alebo podporuje tieto stránky a ich vlastníkov. Spoločnosť SPD si myslí, že prepojené stránky by vás mohli zaujímať. Pritom však spoločnosť SPD, jej pobočky, funkcionári, riaditelia, zamestnanci ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za stránky tretích strán, ich obsah a dostupnosť.

Informácie o vás a vašich návštevách stránky a služieb

Informácie o vás spracovávame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našej stránky a služieb súhlasíte s týmto spracovaním a použitím vašich údajov vrátane osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Používame súbory cookie a iné technológie na zhromažďovanie informácií pri návšteve našej stránky, vrátane vašej IP adresy, webových stránok, ktoré navštevujete, a linkov, na ktoré kliknete, dátumu a času, kedy pristupujete na našu stránku, typu používaného webového prehliadača a stránky, z ktorej ste pripojený. Súbory cookie môžete vo svojom webovom prehliadači vymazať a odmietnuť.  Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete aj na našej stránke Zásady používania súborov cookie.

Vírusy, nabúravanie systému a iné trestné činy

Nesmiete zneužiť našu stránku tým, že by ste zaviedli vírusy, trójske kone, počítačové červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na stránku alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu prepojenú s našou stránkou.

Porušením tohto ustanovenia by ste páchali trestný čin. Akékoľvek porušenie práv nahlásime príslušnému orgánu činnom v trestnom konaní a budeme s ním spolupracovať tým, že vás identifikujeme. V prípade takéhoto porušenia budú vaše práva na používanie stránky okamžite ukončené.

Spoločnosť SPD, naše pobočky a poskytovatelia tretích strán nezodpovedajú za straty alebo škody zapríčinené odopretím služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktoré by poškodili váš počítač, počítačové programy, údaje alebo iné vlastníctvo v dôsledku používania stránky alebo sťahovania materiálov uverejnených na stránke alebo prepojených webových stránkach.

Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok použitia označia za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, potom sa musia oddeliť a vymazať bez toho, aby ovplyvnili vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Koho kontaktovať

Ak máte akékoľvek pripomienky k našej stránke alebo otázky týkajúce sa týchto podmienok použitia, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Ak máte otázky týkajúce sa produktov, kontaktujte linku Careline. Linku Careline spravuje pobočka spoločnosti SPD, SPD Development Company Limited, v Spojenom kráĺovstve. Kontaktné údaje linky Careline nájdete na stránke pre vašu krajinu v časti Kontakty.  Pripravte si číslo šarže z balenia produktu.  Z dôvodu kontroly kvality sa hovory na linku Careline môžu sledovať alebo zaznamenávať a vaše osobné údaje sa môžu evidovať, ako už bolo uvedené vyššie.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.