PRED POUŽITÍM STRÁNKY A SLUŽIEB SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽITIA. USMERŇUJÚ VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY, VŠETKY OBSIAHNUTÉ MATERIÁLY A NAŠE SLUŽBY

Naposledy upravené 14. júna 2013

Všeobecné informácie

Túto webovú stránku (nezahŕňa prepojené stránky) (ďalej len „stránka“) vlastní a riadi spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (ďalej len „SPD“) založená vo Švajčiarsku. Stránku spravujú v mene spoločnosti SPD tretie strany. Okrem toho, SPD môže podľa vlastného uváženia v niektorých krajinách sprístupňovať určité služby (napr. Careline) (ďalej len „služby“). Prístupnosť a obsah služieb sa v jednotlivých krajinách líši. Tieto podmienky použitia sa vzťahujú aj na kanál Clearblue na stránke youtube.com a každý odkaz na stránku musí obsahovať aj tento kanál.

Prístupom na stránku alebo ku ktorejkoľvek službe akceptujete najnovšiu verziu podmienok použitia, ktorá sa priebežne uverejňuje v tejto časti stránky. Pretože podmienky sa od vašej poslednej návštevy mohli zmeniť, pravidelne by ste ich mali kontrolovať. Na služby sa môžu vzťahovať aj ďalšie podmienky.

Stránka a služby sú prístupné z mnohých krajín sveta. Keďže každá krajina má svoje zákony, ktoré sa môžu líšiť od tých švajčiarskych. Prístupom na stránku a k službám potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky použitia, a tiež to, že na všetky záležitosti, ktoré vyplývajú alebo sa týkajú použitia a obsahu stránky a služieb sa uplatňujú výlučne švajčiarske zákony. Zároveň súhlasíte a v súvislosti s týmito záležitosťami sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii ženevského súdu vo Švajčiarsku. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nepoužívajte našu stránku a služby.

Dostupnosť produktov

Odkazy na produkty a služby na tejto stránke a tie, ktoré sa používajú pri poskytovaní služieb, nepredstavujú ponuku na predaj alebo dodanie produktu alebo služby. Táto stránka môže odkazovať na produkty, ktoré zatiaľ nie sú registrované alebo schválené v danej krajine. Opýtajte sa miestneho farmaceuta na produkty dostupné vo vašej krajine. Špecifické rady týkajúce sa dostupnosti a vhodnosti konkrétneho produktu alebo služby je potrebné preštudovať ešte pred zakúpením. Obrázky produktu sú len ilustračné.

Vymedzenie zodpovednosti

Stránka a všetky jej obsiahnuté informácie a materiály a takisto všetky informácie a materiály súvisiace so službami sa poskytujú v podobe, v akej ich vidíte, a to len na všeobecné informačné účely. Nemali by sa používať na konkrétne účely. Neposkytuje sa žiadna výslovná ani predpokladaná záruka alebo záväzok, že tieto informácie budú vždy presné, aktuálne, úplné, primerané alebo vhodné. Pri hodnotení informácií na stránke a službách používajte vlastný úsudok. Ak ich používate, akceptujete riziko, že tieto informácie nemusia byť presné, aktuálne, úplné, primerané alebo vhodné pre vaše potreby a požiadavky.

PRED POUŽITÍM AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU SA VŽDY PORAĎTE S KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKOM A POZORNE SI PREČÍTAJTE INFORMÁCIE NA OBALE A LETÁK S POKYNMI. ŽIADNE INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE ALEBO INFORMÁCIE A MATERIÁLY SÚVISIACE SO SLUŽBAMI, KTORÉ POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ SPD, JEJ POBOČKY A ICH DODÁVATELIA TRETÍCH STRÁN, SA NEMÔŽU POVAŽOVAŤ ZA NÁHRADU LEKÁRSKYCH RÁD ALEBO VYŠETRENIA KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA. Spoločnosť SPD a jej pobočky neposkytujú zdravotnícke služby ani poradenstvo. 

Spoločnosť SPD, jej pobočky, funkcionári, zamestnanci ani zástupcovia nezodpovedajú za straty, ujmu alebo náklady vyplývajúce z prístupu alebo použitia stránky a obsiahnutých informácií a materiálov alebo inej prepojenej stránky a služieb vrátane straty zisku, nepriamej, náhodnej, následnej alebo represívnej ujmy (aj v prípade, že spoločnosť SPD, jej pobočky, funkcionári, zamestnanci alebo zástupcovia boli upovedomení o možnosti takejto ujmy).

Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo bez oznámenia zmeniť a upraviť prístup a/alebo pozastaviť prístup k tejto stránke a službám, kedykoľvek to spoločnosť SPD bude považovať za vhodné. Z času na čas môžu byť stránka a služby nedostupné z dôvodu porúch siete, softvéru, hardvéru alebo dodávateľov tretích strán, ďalej z dôvodu aktualizácie alebo rozvoja práce. Spoločnosť SPD nezodpovedá za nedostupnosť stránky a služieb po akýkoľvek dlhý čas vrátane všetkých škôd, ktoré by z nedostupnosti vyplynuli.

Právo spoločnosti SPD používať obsah, ktorý používatelia odošlú

V niektorých častiach stránky budete mať možnosť načítať alebo zdieľať svoje osobné údaje (meno, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o zdravotnom stave, dátum narodenia atď.), príbehy, obrázky, odborné znalosti, komentáre, nápady, otázky, techniky a podobne (ďalej len „obsah“).

Uverejnením tohto obsahu súhlasíte s tým, že spoločnosť SPD, jej pobočky a určené tretie strany ho môžu neobmedzene bezplatne používať na celom svete zahrnutím na stránku alebo do materiálov v akomkoľvek formáte (digitálnom, tlačovom, na sociálnych médiách atď.) na propagačné a iné účely.

Spoločnosť SPD a jej pobočky majú právo bez upozornenia používať, nepoužívať, odstrániť, vymazať, distribuovať, uverejňovať, kopírovať, meniť, upravovať, prispôsobovať, tvoriť odvodené diela, zverejňovať a prekladať akýkoľvek obsah bez obmedzenia a tiež môže povoľovať iným robiť to isté. Okrem toho spoločnosť SPD má právo bezplatne používať akékoľvek nápady, koncepty, odborné znalosti, dizajny alebo techniky zahrnuté v obsahu na akýkoľvek účel vrátane vývoja, výroby, navrhovania a uvádzania výrobkov a iných položiek na trh.

V prípade, že zrušíte svoj súhlas, táto zmena sa nebude aplikovať spätne. Od prijatia zrušenia vášho súhlasu spoločnosť SPD nebude môcť používať vami odoslaný obsah s výnimkou materiálov vytvorených a komunikovaných pred zrušením súhlasu.

Spoločnosť SPD aktualizuje stránku a jej obsah v nepravidelných intervaloch. Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo vyberať obsah, ktorý považuje za najvhodnejší na uverejnenie, a neposkytuje záruku, že vami poskytnutý obsah sa zverejní a bude viditeľný na stránke alebo na iných miestach.

Ak budete žiadať o službu (napr. Careline), môžete byť požiadaní o svoje osobné údaje ako meno, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o zdravotnom stave, dátum narodenia atď. (ďalej len „informácie k službe“). Zdieľaním informácií k službe dávate súhlas spoločnosti SPD, jej pobočkám a ďalším spoločnostiam tretích strán na používanie týchto informácií v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie vašej žiadosti. Okrem toho pri žiadaní o službu môžete byť požiadaní o zdieľanie obsahu. Ak túto možnosť odmietnete, nebude to mať vplyv na poskytovanie danej služby. Ak akceptujete zdieľanie obsahu, budú sa naň uplatňovať vyššie uvedené podmienky.

Správanie používateľa

Používaním stránky a služieb potvrdzujete, že vždy budete uvádzať pravdivé a presné informácie. Akékoľvek nevyžiadané informácie ako otázky, komentáre alebo návrhy odoslané prostredníctvom tejto stránky alebo iných komunikačných prostriedkov sa nebudú považovať za dôverné. Spoločnosť SPD a jej pobočky nemajú voči vám žiadne povinnosti v súvislosti s týmito informáciami.

Súhlasíte s tým, že obsah, ktorý odošlete alebo uverejníte, nebude porušovať práva iných osôb a tiež nebude obsahovať hanlivé, urážlivé, pohoršujúce alebo nezákonné materiály. Všetok obsah uverejnený na stránke sa môže sledovať. Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo okamžite odstrániť akýkoľvek obsah, o ktorom sa opodstatnene domnieva, že obsahuje hanlivé, urážlivé, pohoršujúce alebo podvodné materiály a obsah, ktorý je nenávistný, nejakým spôsobom problematický alebo podľa platného práva nezákonný.

Práva duševného vlastníctva

Copyright ©2008 – 2013 SPD. Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa všetkých textov, obrázkov, grafiky, zvukov, softvéru, celkového vzhľadu a iných materiálov na stránke a v akýchkoľvek materiáloch SPD vlastní spoločnosť SPD a jej pobočky (s výnimkou obsahu, ktorý je vlastníctvom tretích strán) alebo sú zahrnuté s povolením vlastníka.

Stránku si môžete prezerať a jej výňatky (s výnimkou obsahu, ktorý je vlastníctvom tretích strán) môžete tlačiť, stiahnuť na pevný disk a distribuovať ďalším ľuďom na osobné nekomerčné domáce použitie. Všetky podoby vyňatého obsahu môžu slúžiť na len informačný účel a musia obsahovať informácie o autorských právach s odkazom na podmienky použitia.

Výňatok akejkoľvek časti stránky sa nesmie predávať alebo distribuovať na komerčné účely. Ďalej sa nemôže upraviť, zahrnúť do práce alebo publikácie či už v elektronickej alebo fyzickej podobe vrátane uverejnenia na inej stránke.

Nič z obsahu webovej stránky sa nemôže vykladať ako implicitné udelenie, prekážka uplatnenia žalobného nároku alebo iné udelenie práv či licencií na použitie vlastníckych práv, patentov, ochranných známok, log a ochranných značiek spoločnosti SPD. Spoločnosť SPD chráni svoje práva na duševné vlastníctvo v súlade s platnými zákonmi.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, ochranné značky a logá uverejnené na stránke spoločnosť SPD ani jej pobočky nevlastnia ani nepoužívajú na základe licencie. Všetky práva sú vyhradené. Okrem iného sem patrí názov spoločnosti SPD, logo a názvy produktov vrátane PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ a Wish for a Baby™ (tiež známy ako Kinderwunsch™ a Envie d'un Bébé™). Neoprávnené použitie akejkoľvek ochrannej známky, ochrannej značky alebo loga je prísne zakázané.

Prepojené stránky

Na stránke nájdete automatické prepojenia na internetové stránky tretích strán, ktoré vždy súvisia s daným aspektom stránky. To neznamená, že by spoločnosť SPD bola s nimi prepojená alebo by podporovala tieto stránky a ich vlastníkov. Spoločnosť SPD si myslí, že prepojené stránky by vás mohli zaujímať. Pritom však spoločnosť SPD, jej pobočky, funkcionári, zamestnanci ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za stránky tretích strán, ich obsah a dostupnosť.

Informácie o vás a vašich návštevách stránky a služieb

Informácie o vás spracovávame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našej stránky a služieb súhlasíte s týmto spracovaním a použitím vašich informácií vrátane osobných údajov v súlade s určenými zásadami.

Vírusy, nabúravanie systému a iné trestné činy

Nesmiete zneužiť našu stránku tým, že by ste zaviedli vírusy, trójske kone, počítačové červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na stránku alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu prepojenú s našou stránkou.

Porušením tohto ustanovenia páchate trestný čin. Akékoľvek porušenie práv nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať tým, že vás identifikujeme. V prípade trestného činu budú vaše práva na používanie stránky okamžite ukončené.

Spoločnosť SPD, jej pobočky a poskytovatelia tretích strán nezodpovedajú za straty alebo ujmy zapríčinené odopretím služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktoré by poškodili váš počítač, počítačové programy, údaje alebo iné vlastníctvo v dôsledku používania stránky alebo sťahovania materiálov uverejnených na stránke alebo prepojených webových stránkach.

Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok použitia označia za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, potom sa musia oddeliť a vymazať bez toho, aby ovplyvnili vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Koho kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky ohľadom podmienok použitia a zásad ochrany osobných údajov, chcete nahlásiť porušenie podmienok použitia alebo zásad ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, úpravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko, alebo spoločnosti SPD pošlite e-mail na adresu privacy@spdspark.com.

Ak máte otázky ohľadom produktov, kontaktujte linku Careline. V Spojenom kráľovstve ju spravuje SPD Development Company Limited, filiálka spoločnosti SPD. Kontaktné údaje linky Careline nájdete na stránke pre vašu krajinu v časti Kontakty. Pripravte si číslo šarže z balenia produktu. Z dôvodu kontroly kvality sa hovory na linku Careline môžu sledovať alebo zaznamenávať a vaše osobné údaje sa môžu evidovať, ako bolo uvedené.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.